MMRC

Nasze usługi

Kluczowe decyzje podejmowane w procesie zarządzania firmą wymagają przeprowadzenia gruntownej analizy możliwych ścieżek rozwoju przedsiębiorstwa oraz wyboru najlepszej z nich w celu stworzenia długoterminowej strategii dla Spółki. Dzięki posiadanym kompetencjom, doświadczeniu oraz wykorzystywanym narzędziom, wesprzemy Cię w jej budowie i realizacji.

 

Biorąc pod uwagę różne stadium rozwoju danej firmy, a także indywidualne uwarunkowania wynikające z otoczenia przedsiębiorstwa oraz jego historii, bierzemy pod uwagę, iż Twoje Przedsięwzięcie może wymagać uporządkowania i przygotowania do przeprowadzenia procesu wdrożenia i realizacji długoterminowej strategii.

 

Nasza oferta obejmuje również ten etap współpracy z potencjalnym Klientem. Zaoferujemy Ci współprace umożliwiającą stały kontakt oraz wsparcie w budowie koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa, pomożemy wybrać optymalną drogę, źródło jej finansowania oraz wspólnie zrealizujemy założone cele.

Wsparcie z naszej strony umożliwi Państwu zwiększenie efektywności funkcjonowania Waszej firmy na poziomie jej podstawowych aktywności administracyjnych oraz związanych z jej działalnością operacyjną. Uporządkowanie tych aspektów pozwoli na bardziej przejrzyste i sprawne funkcjonowanie wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, odpowiednią delegacje kompetencji oraz odpowiedzialności, a także pełną świadomość wszystkich członków organizacji co do ich miejsca w niej, zakresu zadań i obowiązków. Dążymy do pełnego wykorzystania zasobów produkcyjnych, finansowych, kadrowych i informatycznych.)

Controlling jest stylem zarządzania, który umożliwia budowę odpowiednich narzędzi, które zapewnią skuteczne kierowanie firmą w środowisku pełnym rozproszonej informacji, zależności pomiędzy jego uczestnikami oraz uwarunkowań w nim panujących.

Zakres funkcjonowania systemu controllingu w firmie może być bardzo różny w zależności od jej indywidualnych wymagań. Niezależnie jednak od ostatecznego jego kształtu jego funkcjonowanie oparte jest zawsze o odpowiedni przepływ informacji pomiędzy wszystkimi komórkami, planowanie krótkoterminowe i długoterminowe, rozliczenie osiągniętych wyników w danym okresie z odpowiednim planem, aż wreszcie skończywszy na wyciągnięciu wniosków pozwalających na wprowadzenie działań usprawniających.

To wszystko umożliwia powstanie efektu „samonauki”, wprowadzenie przedsiębiorstwa na wyższy poziom świadomości jego funkcjonowania, a także uzyskania przewagi nad konkurencją.

W zależności od indywidualnych potrzeb danej organizacji może to być tylko prosty system formatek planistycznych oraz odpowiednia hurtownia danych umożliwiająca zaciągnięcie z niej wymaganej informacji do zestawienia planu z rzeczywiście osiągniętym wynikiem. To wszystko przy użyciu najbardziej dostępnych narzędzi kalkulacyjnych zawartych w popularnych pakietach biurowych, aż po zaawansowane i wielomodułowe systemy klasy ERP i Business Intelligence wymagane w złożonych i rozbudowanych organizacjach.

Działalność przedsiębiorstwa powinna być zawsze realizowana w następstwie postawionych sobie celów krótko i długoterminowych. Aby wszyscy członkowie danej organizacji posiadali świadomość dokąd ona zmierza, jakie ma cele oraz w jaki sposób chce je osiągnąć, muszą mieć to w jasny sposób wyartykułowany i sformułowany w jednolitym i czytelnym dokumencie.

Strategia firmy wyczerpuje wszelkie powyższe informacje w odniesieniu do wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przedstawia je również w wymierny sposób poprzez prezentacje projekcji finansowych w danym okresie czasu. Tego typu plan finansowy jest najważniejszym odnośnikiem dla osiąganych rezultatów oraz pozwala zwymiarować poziom osiągnięcia założonych celów.

Organizujemy finansowanie dla firm na pełnej księgowości i reprezentujemy je w kontaktach z instytucjami finansowymi. Rozwiązujemy bieżące problemy spółek z brakiem gotówki oraz pomagamy zbudować strategię na przyszłość. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, efektywnie reprezentujemy klientów i dbamy o kompletność potrzebnej dokumentacji.